SIYANAMKELA eKalvari Apostolic Ministries

Calvary Apostolic Ministries Uvukile nguThixo uSomandla njenge Church Ubulungiseleli Para ukuncedisa kuMzimba kaKristu yokuphucula abangcwele basulungekiselwe umsebenzi wolungiselelo ukuze lakheke kuMzimba kaKristu (bona Efese 4:12).

Isigunyaziso samkelayo neNkosi yethu uYesu Kristu, iya kuzaliseka ngokuthi uncwadi, neziviwa-zibonwa kunye Ubuso wethu Book Page. Ke injongo yethu ukusebenza kunye mahlelo Church and Local Independent Churches ngenxa ukwandiswa kuMzimba kaKristu, ke ngoko esiyenzileyo zonke izinto zethu ezikhoyo ngokukhululekileyo. iividiyo zethu, amanqaku neencwadi ukuze iikopi zaso zize zisasazwe kunye nemiqathango ezimbini ezinkulu; ke ungaze kuthengiswa zonke iividiyo, amanqaku kunye iincwadi ukugcina Kalvari Apostolic Ministries Logo nedilesi. Iindleko Ukukopa nokuhambisa izinto zethu ezenziweyo ukuze iqokelelwe, kodwa hayi inzuzo.

Calvary Apostolic Ministries iinkolelo Faith kunye Statement Mission zichazwa ukugcina ubudlelwane bokusebenza obulungileyo kunye kuMzimba kaKristu yaye ke mabangapheleli imfundiso yethu Imfundiso wethu ukweyisela hayi ngenjongo calula abanye abaneenkolelo Imfundiso. Akukho mbalelwano ekuya kungenwa kuyo ngokuphathelele abaneenkolelo ezahlukileyo Imfundiso.

Siyathemba ukuba ubulungiseleli iya kuba yintsikelelo kuMzimba kaKristu.

iintsikelelo zikaThixo intle

Dr uYosefu Dolores D’Allende